Ðường Đi Tới Pala

directions_map

Từ các Quận San Diego và Riverside: Lấy xa lộ I-15 tới xa lộ 76 và đi về hướng đông 5 dặm.

Từ các Quận Orange và Los Angeles: Lấy xa lộ I-5 về hướng đông tới xa lộ 76 và đi về hướng đông 23 dặm.

Địa chỉ Pala Casino
11154 HWY 76,
Pala, CA 92059 USA
1-877-WIN-PALA (1-877-946-7252)